RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sniper Events Przemysław Gerlaczyński, z siedzibą pod adresem Olsztyn Przepiórcza 3a, zwany dalej "Administratorem".

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w celach określonych poniżej.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

  • [opis celów przetwarzania danych, np. udzielanie informacji, realizacja zamówień, świadczenie usług, obsługa reklamacji itp.]
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • [wymień odpowiednie podstawy prawne, np. zgoda osoby, wykonanie umowy, spełnienie obowiązku prawnego itp.]
 3. Odbiorcy danych osobowych:

  • [wymień ewentualnych odbiorców danych, np. podmioty współpracujące, usługodawcy, organy państwowe itp.]
 4. Okres przechowywania danych osobowych:

  • [określ, jak długo dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu]
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

  • Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia skargi:

  • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Dobrowolność podania danych osobowych:

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do [określ, do czego są niezbędne dane osobowe, np. realizacji zamówienia, kontaktu, świadczenia usług itp.].